Όροι χρήσης

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο που αναφέρεται στις ιστοσελίδες της FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ, ειδικότερα κείμενα, εικόνες και λογότυπα, προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ επιτρέπει τη θέαση και τη λήψη όλου του περιεχομένου των ιστοσελίδων της αποκλειστικά για ιδιωτική, μη-εμπορική χρήση. Το περιεχόμενο δεν μπορεί να αντιγραφεί, παρουσιαστεί, διαδοθεί ή άλλως να χρησιμοποιηθεί για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς. Το περιεχόμενο δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε άλλες ιστοσελίδες ή συνδεδεμένους υπολογιστές, χωρίς γραπτή άδεια από την FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ.

 

Περιεχόμενο και λήψεις

Η FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ έχει επιδείξει τη μέγιστη προσοχή στη δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι τα στοιχεία, οι πληροφορίες και οι λήψεις είναι πλήρεις, ακριβείς και επικαιροποιημένες. Επομένως, στο βαθμό που χρησιμοποιείτε δεδομένα, πληροφορίες και λήψεις, αυτό θα ισχύει, με την επιφύλαξη του περιορισμού ότι η FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ είναι υπεύθυνη μόνο για την έλλειψη εγγυημένων χαρακτηριστικών, για υπαίτια παραβίαση των βασικών υποχρεώσεων, εκ προθέσεως ή με βαρεία αμέλεια παραβίαση άλλων υποχρεώσεων και σε περίπτωση υπαιτιότητας για επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία.

 

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Οι μάρκες και τα λογότυπα που αναφέρονται στις ιστοσελίδες της FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Τρίτα μέρη απαγορεύεται να χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται οποιεσδήποτε μάρκες ή λογότυπα.