Gegevensbescherming

1. Privacybepalingen/Recht 

De informatie op deze website van het bedrijf Froneri Ice Cream Deutschland GmbH wordt zeer zorgvuldig geselecteerd. Tegelijkertijd streeft Froneri Ice Cream Deutschland GmbH ernaar dat de informatie actueel is. Froneri Ice Cream Deutschland GmbH garandeert echter niet de volledigheid of geschiktheid voor bepaalde gebruiksdoeleinden. Het gebruik van de inhoud die op de websites ter beschikking wordt gesteld, vindt op eigen risico plaats.

1.1 Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH door of in verband met het gebruik van de website, ongeacht om welke rechtsgrond, is beperkt tot schade die Froneri Ice Cream Deutschland GmbH of zijn plaatsvervanger of opdrachtnemers opzettelijk, door grove nalatigheid of door niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen gewoon nalatig heeft veroorzaakt. Bij gewone nalatigheid is de aansprakelijkheid van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH qua hoogte beperkt tot de schade die bij vergelijkbare transacties van deze aard typisch en te voorzien is. Schadevergoedingsclaims vanwege garanties of volgens de productaansprakelijkheidswet  blijven onaangetast.

1.2 Merkenrechten

De op de websites van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH genoemde merken en logo's zijn merkenrechtelijk beschermd. Het gebruik en de toepassing van alle merken en logo's door derden is verboden. 

1.3 Privacybepalingen 

Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij verantwoord met uw persoonsgegevens omgaan, wanneer u onze websites bezoekt en elektronisch met ons communiceert. Wij nemen alle vereiste maatregelen om de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens te beschermen en altijd de toepasselijke nationale en Europese voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven. Deze privacybepalingen geven informatie over de manier waarop wij als Froneri Ice Cream Deutschland GmbH uw gegevens verwerken. Verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in verband met een website is het in de colofon genoemde bedrijf. Wij hebben ons een aantal belangrijke vragen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens gesteld, die volgens ons voor u van belang zijn. In de antwoorden informeren wij u over uw rechten wat betreft uw persoonsgegevens en de maatregelen die Froneri Ice Cream Deutschland GmbH neemt om uw gegevens te beschermen. Wij hopen dat deze informatie voor u zinvol is.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is als volgt bereikbaar:
Per post: Datenschutzbeauftragter, Eduard-Pestel-Str. 15, 49080 Osnabrück
Per e-mail: [email protected]

Als u nog vragen daarover hebt, kunt u gewoon contact met ons opnemen:
Froneri Ice Cream Deutschland GmbH
Per post: Eduard-Pestel-Str. 15, 49080 Osnabrück
Per e-mail: [email protected]
Op het internet: www.froneri.de
 

2. Vragen en antwoorden

Welke gegevens verzamelt Froneri Ice Cream Deutschland GmbH via zijn website en hoe verzamelt Froneri Ice Cream Deutschland GmbH deze? 

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die u ons ter beschikking wilt stellen of die noodzakelijk zijn om u onze diensten te kunnen verlenen. Wij verzamelen persoonsgegevens zoals naam, adres en e-mailadres alsmede cookies, verbindings- en systeeminformatie die geen persoonsgegevens bevatten. U stelt ons uw e-mailadres, uw naam, uw telefoonnummer en evt. overige gegevens ter beschikking om informatie over onze producten te ontvangen. Wij verzekeren u dat Froneri Ice Cream Deutschland GmbH alle vereiste maatregelen neemt om geheimhouding te garanderen en uw persoonsgegevens te beschermen. Wanneer onze websites worden opgeroepen en de vrije gebruikerstekst (bijv. in de vorm van contactaanvragen) wordt ingevoerd en opgeslagen, slaan onze systemen het IP-adres (Internet Protocol) op. Froneri Ice Cream Deutschland GmbH heeft deze informatie om veiligheidsredenen nodig om misbruik te voorkomen en ons te beschermen tegen andere gevaren. Nadere informatie over de verzamelde gegevens vindt u bij de vraag ‘Voor welke doeleinden gebruikt Froneri Ice Cream Deutschland GmbH uw persoonsgegevens?’


Hoe beschermt Froneri Ice Cream Deutschland GmbH uw persoonsgegevens? 

Froneri Ice Cream Deutschland GmbH neemt alle vereiste maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaren en deze te beschermen. Alleen bevoegd personeel van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH heeft toegang tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH werden verplicht de privacybepalingen van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH op te volgen. Eventueel hebben andere bevoegde medewerkers van onze dienstverleners, die de gegevens in opdracht van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH verwerken, toegang tot deze gegevens. Daarvoor heeft Froneri Ice Cream Deutschland GmbH met de dienstverlener een zogenaamd ‘Verwerkersovereenkomst’ afgesloten, waarmee de dienstverlener garandeert dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en beschermt. Bovendien beschikt Froneri Ice Cream Deutschland GmbH  ter bescherming van uw persoonsgegevens over een veilige IT-omgeving en neemt passende maatregelen om toegang door onbevoegden te verhinderen.


Voor welke doeleinden gebruikt Froneri Ice Cream Deutschland GmbH uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor u deze aan Froneri Ice Cream Deutschland GmbH ter beschikking hebt gesteld. Uw toestemming daarvoor kunt u altijd voor de toekomst intrekken.


Aan wie stelt Froneri Ice Cream Deutschland GmbH uw persoonsgegevens ter beschikking en waarom? 

Froneri Ice Cream Deutschland GmbH stelt uw persoonsgegevens in geen geval ter beschikking aan bedrijven die deze voor direct marketing willen gebruiken, tenzij u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Daarnaast stelt Froneri Ice Cream Deutschland GmbH uw persoonsgegevens onder strenge beperkte omstandigheden ter beschikking aan de volgende bedrijven en instanties:

1. Onze dienstverleners zodat deze ons bijv. bij het beheer van de website van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH kunnen ondersteunen. Deze bedrijven hebben wij contractueel verplicht om dezelfde veiligheidsmaatregelen te nemen als die van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH met betrekking tot uw persoonsgegevens, de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen en deze alleen op uitdrukkelijke instructie van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH te verwerken. 
2. Andere bedrijven binnen het Froneri-concern, voor zover u daarmee hebt ingestemd of deze bedrijven als onze dienstverleners namens ons werken en wij deze zoals onze externe dienstverleners contractueel daartoe verplicht hebben.
3. Overheidsinstanties, wanneer wij vanwege het toepasselijke recht daartoe verplicht zijn..


Hoe kunt u zich over uw beschikbaar gestelde persoonsgegevens informeren, deze controleren, wijzigen, blokkeren of wissen en welke rechten hebt u? 

Wat betreft uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten: Het recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking alsmede het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Daarnaast hebt u het recht een verstrekte toestemming voor de toekomst voor de toekomst in te trekken. Om deze rechten uit te oefenen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen: 

Froneri Ice Cream Deutschland GmbH
Per post: Eduard-Pestel-Str. 15, 49080 Osnabrück
Per e-mail: [email protected]
Op het internet: www.froneri.de

U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:
Per post: Datenschutzbeauftragter, Eduard-Pestel-Str. 15, 49080 Osnabrück
Per e-mail: [email protected]


Naar welke landen worden uw persoonsgegevens gezonden en waarom?  

Uw persoonsgegevens kunnen naar andere landen worden gezonden wanneer een dienstverlener van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH in het buitenland is gevestigd. Daarvoor wordt met de dienstverlener een zogenaamde ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten, die garandeert dat uw gegevens in dezelfde mate als in het land van oorsprong worden beschermd en beveiligd. Dit wordt onder andere gegarandeerd doordat de dienstverlener wordt verplicht uitsluitend op instructie van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH te handelen en altijd alle technische maatregelen te nemen die uw persoonsgegevens in dezelfde mate beschermen als in het land van oorsprong. Voor zover persoonsgegevens in een land buiten de EU en de EER worden verwerkt, heeft Froneri Ice Cream Deutschland GmbH gezorgd voor het passende gegevensbeschermingsniveau door de afsluiting van de door de EU daarvoor bestemde standaardovereenkomst of er is sprake van een redelijkheidsbesluit van de Europese Commissie voor het betreffende land. Cookies (‘Tracking Technology’) – Hoe en waarom worden deze door Froneri Ice Cream Deutschland GmbH gebruikt? 

Froneri Ice Cream Deutschland GmbH gebruikt cookies om informatie zoals browsertype en besturingssysteem, de betreffende website, pad op de website etc. te verzamelen en inzicht te krijgen in het gebruik van deze website. Cookies helpen ons deze website aan de behoeften van onze klanten/verbruikers aan te passen en bepaalde diensten en functies aan te bieden, zoals op u afgestemde informatie. Zorg ervoor dat uw computer zo is ingesteld dat u cookies wilt accepteren. In het algemeen kunt u de opslag van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browserinstellingen de optie ‘Geen cookies accepteren’ in te schakelen. U kunt uw browser ook zo instellen dat deze u, voordat cookies worden geplaatst, vraagt of u daarmee akkoord gaat. Ten slotte kunt u eenmaal geplaatste cookies altijd weer wissen. In de Helpfunctie van uw browser vindt u daarover nadere informatie. U hebt geen cookies nodig om vele onderdelen van deze en andere websites van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH te gebruiken of daarop te navigeren. Wanneer u diverse computers op verschillende locaties gebruikt, moet u ervoor zorgen dat elke browser overeenkomt met uw voorkeuren wat betreft cookies. Deze website van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH gebruikt Google Analytics als Web Tracking Tool. Alle overige informatie vindt u op http://www.google.ch/intl/de/analytics/index.html. 


E-marketing – wat is spamming en wat vindt Froneri Ice Cream Deutschland GmbH van spam-mails? 

Spamming betekent dat u zonder uw toestemming ongewenste e-mails met reclame of marketingmateriaal worden toegezonden. In vele landen is het illegaal om e-mails zonder uw toestemming te verzenden. Froneri Ice Cream Deutschland GmbH verzendt GEEN spam-mails. Froneri Ice Cream Deutschland GmbH gebruikt zelf een anti-spam-tool, om medewerkers tegen spamming te beschermen. Froneri Ice Cream Deutschland GmbH gebruikt uw persoonsgegevens (inclusief uw e-mailadres) niet voor direct marketing, tenzij u ons uw UITDRUKKELIJKE toestemming hebt gegeven. Dit staat bekend als de “OPT-IN"-methode. Froneri Ice Cream Deutschland GmbH stelt uw gegevens ook niet beschikbaar aan een ander bedrijf dat uw persoonsgegevens voor spam-mails zou kunnen gebruiken. Als u om een bepaalde reden denkt dat u spam-mails van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH hebt ontvangen, verzoeken wij u daarover op het volgende adres te informeren: 


Froneri Ice Cream Deutschland GmbH
Per post: Eduard-Pestel-Str. 15, 49080 Osnabrück
Per e-mail: [email protected]
Per Internet: www.froneri.de

U kunt als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:
Per post: Datenschutzbeauftragter, Eduard-Pestel-Str. 15, 49080 Osnabrück
Per e-mail: [email protected]


Hoe lang slaat Froneri Ice Cream Deutschland GmbH uw persoonsgegevens op? 

Froneri Ice Cream Deutschland GmbH slaat in zijn databases de persoonsgegevens op die u ons via onze website verstrekt. De gegevens worden daarbij net zolang opgeslagen als dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor u ons uw gegevens hebt verstrekt of om aan wettelijke regelingen te voldoen (bijv. wettelijke bewaarplichten). Dit betekent bijvoorbeeld dat wij de gegevens opslaan totdat wij een vraag van u hebben beantwoord of een kansspel is beëindigd.


Wat vindt Froneri Ice Cream Deutschland GmbH van kinderen die de website gebruiken en persoonsgegevens verstrekken?

Wij slaan geen persoonsgegevens van minderjarigen en jongeren op. Bij acties (registratie op de website, kansspelen etc.) is een van de voorwaarden voor inschrijving/deelname een minimumleeftijd van 18 jaar of ouder (als dit ouder is, wordt dit in de voorwaarden beschreven). Wij zijn ervan overtuigd dat het zeer belangrijk is dat de privacy op het internet wordt beschermd en verzoeken ouders en voogden de online activiteiten van hun kinderen te controleren en er vooral voor te zorgen dat kinderen jonger dan 16 jaar hun persoonsgegevens niet invoeren.


Is de website van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH aan andere bedrijven gekoppeld en wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens als een dergelijke koppeling aanwezig is?

Deze website van Froneri Ice Cream Deutschland GmbHkan aan andere website zijn gekoppeld om uw de mogelijkheid te bieden gerelateerde en interessante informatie in verband met (consumptie-)ijs te krijgen. Op deze websites van andere bedrijven buiten Froneri Ice Cream Deutschland GmbH hebben wij geen controle en daarop zijn deze privacybepalingen ook niet van toepassing. Wanneer u via de beschikbaar gestelde links toegang krijgt tot andere websites, kan de beheerder van deze websites uw persoonsgegevens verzamelen. Zorg dat u instemt met de privacybepalingen van deze websites van andere bedrijven, voordat u persoonsgegevens verstrekt. Froneri Ice Cream Deutschland GmbH probeert zoveel mogelijk te garanderen dat alle gekoppelde websites van andere bedrijven dezelfde maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens zullen nemen. Wij zijn echter wettelijk noch op andere wijze verantwoordelijk voor de activiteiten van andere bedrijven.


Kan Froneri Ice Cream Deutschland GmbH bepalingen van deze privacybepalingen wijzigen?

Froneri Ice Cream Deutschland GmbH houdt deze privacybepalingen altijd actueel. Dit betekent dat dit document wordt aangepast aan zich veranderende omstandigheden bij de gegevensverwerking door Froneri Ice Cream Deutschland GmbH en eventuele veranderingen van de rechtspositie. Wij verzoeken u daarom regelmatig te controleren of deze privacybepalingen veranderd zijn.


Op welk adres kan ik contact opnemen met Froneri Ice Cream Deutschland GmbH, wanneer ik aanvullende vragen over mijn persoonsgegevens heb?

Froneri Ice Cream Deutschland GmbH
Per post: Eduard-Pestel-Str. 15, 49080 Osnabrück
Per e-mail: [email protected]
Op het internet: www.froneri.de

Onze functionaris voor gegevensbescherming is als volgt bereikbaar: 
Per post: Datenschutzbeauftragter, Eduard-Pestel-Str. 15, 49080 Osnabrück
Per mail: [email protected]


​​​​​​​Welke specifieke termen met wettelijke definities worden in deze privacybepalingen van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH gebruikt? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u als natuurlijke persoon en die u direct of indirect identificeren. (Op websites is dit meestal ten minste uw e-mailadres). Verwerking van persoonsgegevens betekent elke bewerking met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, doorzenden, blokkeren en wissen van deze gegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is het bedrijf waarnaar de gebruiker (user) zijn gegevens stuurt (d.w.z. Froneri Ice Cream Deutschland GmbH, die deze website beheert en uw persoonsgegevens verzamelt). Het bedrijf is in de colofon van de website genoemd. Andere bedrijven in deze privacybepalingen zijn alle bedrijven die direct noch indirect tot Froneri Ice Cream Deutschland GmbH horen.

3. Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website van Froneri Ice Cream Deutschland GmbH gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die het cookie over uw gebruik van deze website genereert, wordt meestal naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter in de EU-lidstaten of in andere staten waarmee de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is gesloten, door Google eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten te verlenen die betrekking hebben op het website- en internetgebruik. Het IP-adres dat in verband met de analyse door Google Analytics door uw browser wordt doorgestuurd, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval eveneens niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat de gegevens die door een cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google worden gezonden en door Google worden verwerkt, door een beschikbare browserplug-in, afhankelijk van uw browsertype, te downloaden en te installeren: Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();“ werd uitgebreid, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP Masking) te garanderen. 

Volgens §15 in de huidige versie va de Duitse Telemediawet hebt u als websitebezoeker het recht ook voor de toekomst bezwaar te maken tegen de opslag van uw (geanonimiseerd  verzamelde) bezoekersgegevens. Gebruik daarvoor het volgende contactformulier op www.coolice.eu/de/kontakt/

Froneri Ice Cream Deutschland GmbH 
Op het internet: www.froneri.de
Per e-mail: [email protected] 
Per post: Eduard-Pestel-Str. 15, 49080 Osnabrück 

Stand: mei 2018