Podmienky užívania

Autorské právo 

Obsah týchto webových stránok, najmä texty, obrázky a logá sú chránené autorskými právami. Froneri Polska Sp. z o.o.  umožňuje prezeranie a sťahovanie akéhokoľvek obsahu umiestneného na svojich portáloch len pre súkromné, nie komerčné účely. Nie je dovolené reprodukovať, zobrazovať, šíriť alebo používať tento obsahu iným spôsobom pre verejné alebo komerčné účely. Tento obsah sa nesmie meniť alebo používať na iných webových stránkach alebo počítačovej sieti bez písomného povolenia spoločnosti Froneri Polska Sp. z o.o. Odkazy webové stránky môžu byť použité a povolené len so súhlasom firmy Froneri Polska Sp. z o.o. 

Obsah a zhromaždené informácie

Froneri Polska Sp. z o.o. vynaloží všetko úsilie pri vytváraní tejto webovej stránky. Neexistuje však žiadna záruka, že dáta, informácie a prezentovaný obsah je úplný, presný a aktuálny. Z tohto dôvodu, v prípade využitia údajov, informácií a stiahnutého obsahu je podmienkou, že Froneri Polska Sp. z o.o. zodpovedá len za zanedbanie garantovaných vlastností pri zavinenom porušení základných povinností, úmyslu alebo hrubej nedbalosti, ktoré majú nepriaznivé účinky na zdravie.

Práva k ochrannej známke

Značky a logá obsiahnuté v tejto webovej stránky sú chránené autorským právom. Je zakázané tretím osobám používať tieto vyhradené názvy a ochranné známky.